Baya Meaning in Marathi – बाया चा अर्थ मराठीत

Baya Meaning in Marathi

Baya Meaning in Marathi – मराठीत ‘बाया’ या शब्दाचा अर्थ ‘डावी बाजू’ असा होतो. हा शब्द “डावीकडे” किंवा “डावीकडे” इंग्रजी शब्दांच्या जागी वापरला जातो.