Clindamycin and Nicotinamide Gel Uses in Marathi

Clindamycin and Nicotinamide Gel Uses in Marathi

Clindamycin and Nicotinamide Gel Uses in Marathi – Clindamycin आणि Nicotinamide Gel ही मुरुमांवर उपचार करण्यासाठी वापरली जाणारी सामयिक औषधे आहेत.