Anvi Meaning in Marathi

Anvi Meaning in Marathi – अन्वीचा मराठीत अर्थ

Anvi Meaning in Marathi – अन्वी हे लोकप्रिय भारतीय नाव आहे ज्याचा एक सुंदर अर्थ आहे. अन्वी हे नाव संस्कृत शब्द ‘अन्विका’ वरून आले आहे ज्याचा अर्थ ‘प्रिय’ आहे.

Read More »