afcos meaning in marathi

afcos meaning in marathi – अफसोस म्हणजे काय? मराठीत अर्थ व योग्य वापर

afcos meaning in marathi – afcos ला मराठीत अफसोस असे म्हटले जाते. afcos ची व्याख्या दु: ख किंवा निराशाची खोल भावना म्हणून केली जाऊ शकते जी एखाद्याला लक्षात येते की आपण चूक केली आहे किंवा अशा प्रकारे वागले आहे जे शहाणपणाचे नव्हते.

Read More »