Pantosec D Uses in Marathi

Pantosec D Uses in Marathi – पैंटोसेक डी चे उपयोग

Pantosec D Uses in Marathi – पैंटोसेक डी हे जठरासंबंधी आणि पक्वाशया विषयी व्रण, इरोसिव्ह एसोफॅगिटिस आणि गॅस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग (GERD) च्या उपचारांमध्ये वापरले जाणारे एकत्रित औषध आहे.

Read More »