Official Meaning in marathi

Official Meaning in marathi – ऑफिसिअल चा अर्थ मराठीत

Official Meaning in marathi – सामान्यत: अधिकृत किंवा मान्यताप्राप्त व्याख्या किंवा एखाद्या गोष्टीची व्याख्या संदर्भित करते. याचा शब्दश अर्थ अधिकृत असा होतो.

Read More »